Program wychowawczy

 


 

Program Wychowawczy
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich
w Ostrołęce
na lata 2009-2013
 
"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
 ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
 - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał;
aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,
 umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał
 bardziej być nie tylko z drugich, ale i dla drugich."
(Jan Paweł II Przemówienie w UNESCO 02.06.1980)
 
 
 
Misja szkoły
 
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 jest instytucją demokratyczną, kontynuującą szlachetne i sprawdzone tradycje, budowane w oparciu o tolerancję, chęć i zdolności do współdziałania, odpowiedzialność.
Pojęcie oraz symbol - Polska i 5 Pułk Ułanów Zasławskich, w których mieszczą się historia, kultura i tradycja - są podmiotem szczególnego szacunku, pamięci oraz zobowiązania.
Zadaniami szkoły jest rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w celu należytego przygotowania ich do:
Ø    egzaminów zewnętrznych (maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe),
Økontynuowania nauki na studiach wyższych oraz do pracy zawodowej,
Øaktywnego uczestnictwa w rozwoju demokratycznego państwa,
Ø      życia we wspólnej Europie zachowując własną tożsamość narodową i regionalną.
 
Wizja szkoły
 
Ø     Szkoła jest płaszczyzną porozumienia między nauczycielami, uczniami i rodzicami
Ø     Szkoła jest gwarantem respektowania zasad tolerancji
Ø     Szkoła zapewnia uczniom możliwość rozwoju i przygotowuje ich do podejmowania aktywności społecznej
Ø     Szkoła stwarza szeroką ofertę edukacyjną
Ø     Szkoła wyposaża uczniów w rzetelną wiedzę dostosowaną do ich poziomu rozwoju – szkoła stwarza możliwość wyrównania szans edukacyjnych
Ø     W szkole panuje życzliwa atmosfera i poczucie bezpieczeństwa
Ø     Rodzice aktywnie uczestniczą w procesie budowania wartości u swoich dzieci
Ø     Szkoła wychowuje w poszanowaniu prawa, piękna, dobra, wolności
Ø     Uczniowie mają poczucie własnej wartości, nie naruszają jednak wolności i godności innych
Ø     Uczniowie znają i szanują tradycję narodu i regionu, są także świadomi przemian zachodzących w kraju, Europie i na świecie
Ø     Młodzież uczy się samodzielności i współpracy w grupie
Ø     Szkoła kształci przyszłych ludzi sukcesu – odpowiedzialnych, przedsiębiorczych, aktywnych oraz twórczych
Ø     Młodzież kształci się pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogów, którzy
w swojej pracy wykorzystują nowoczesne i skuteczne metody
Ø     W szkole są nowoczesne pracownie.
 
SZKOŁA TO ATRAKCYJNE MIEJSCE PRACY DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI.
 
 
Cele i założenia programu
 
Główny cel pracy wychowawczej:
Wszechstronny rozwój osobowy ucznia (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym) w sprzyjającym mu środowisku wychowawczym w szkole.
 
Cele wychowawcze dla każdego roku kształcenia:
 
Klasy pierwsze:
1.            Sprzyjanie wzajemnemu poznaniu się i adaptacji w środowisku szkolnym
2.            Kształtowanie postaw patriotycznych oraz poszanowania tradycji i obyczajów
3.            Kształtowanie odpowiedniej kultury osobistej i właściwego stosunku do obowiązków szkolnych
4.            Kształtowanie pozytywnych relacji uczeń – nauczyciel – rodzic
5.            Kształtowanie umiejętności uniwersalnych
6.            Kształtowanie człowieka zdrowego i wolnego od uzależnień
7.            Wprowadzenie w świat kultury i sztuki
8.            Rozwój zainteresowań ucznia.
 
Klasy drugie:
1.            Kształtowanie i wspieranie samorządności szkolnej
2.            Kształtowanie odpowiedniej kultury osobistej i właściwego stosunku do obowiązków szkolnych
3.            Kształtowanie poczucia oparcia w rodzinie i wartościach wyniesionych z domu
4.            Kształtowanie postaw patriotycznych oraz poszanowania tradycji i obyczajów
5.            Kształtowanie człowieka zdrowego i wolnego od uzależnień
6.            Kształtowanie umiejętności uniwersalnych
7.            Kształtowanie postaw ekologicznych ucznia
8.            Rozwój zainteresowań.
 
Klasy trzecie:
1.            Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej
2.            Kształtowanie postaw obywatelskich, narodowych, proeuropejskich
3.            Kształtowanie postaw patriotycznych oraz poszanowania tradycji i obyczajów
4.            Kształtowanie umiejętności uniwersalnych
5.            Kształtowanie postaw ekologicznych
6.            Rozwój zainteresowań ucznia.
 
 
Klasy kończące naukę w szkole:
1. Kształtowanie nawyków właściwej autoprezentacji
2. Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej ucznia
3. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz poszanowania tradycji i obyczajów
4. Kształtowanie umiejętności uniwersalnych
5. Rozwój zainteresowań ucznia.
 
 
            W wychowaniu młodzieży będziemy kierować się wartościami: szeroko pojętego dobra, kultury zachowania, odpowiedzialności, tolerancji, poszanowania godności własnej
i innych, życzliwością, otwartością na potrzeby uczniów, itd.
 
Priorytety wychowawcze:
Ø      zadbanie o właściwy poziom wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kształcenia ogólnego oraz wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie kształcenia zawodowego,
Ø      zadbanie o właściwy wizerunek ucznia szkoły (kultura osobista, umiejętne dobranie stroju do okazji, itd.),
Øaktywizowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach,
Øszukanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, przyczyny absencji - diagnozowanie, zapobieganie,
Øwspółpraca z domem rodzinnym, kontakt z opiekunami uczniów. Wspieranie przez szkołę wychowawczej funkcji rodziny ze zwróceniem uwagi na udział rodziców
w planowaniu działań szkoły.
 
     Potrzeby uczniów:    
                            Dzięki stałej obserwacji i diagnozie określono potrzeby, które powinny być zaspokojone, aby możliwe było wspieranie rozwoju uczniów. Dominujące potrzeby emocjonalne młodzieży, to:
Ø   bezpieczeństwa (której zaspokojenie decyduje również o poczuciu własnej wartości godności i integralności),
Ø   kontaktu (tworzenia więzi, autentycznych relacji i spotkań z ludźmi, rozumienia innych i bycia rozumianym),
Ø   potrzeba pozytywnych wzorców, aprobaty, wsparcia i zachęty do ukierunkowania rozpierającej w tym wieku młodzież energii, ale też jasno określonych norm i zasad,
Ø   aktywności (intelektualnej i społecznej),
Ø   autentyczności,
Ø   poradzenia sobie z rozwojowym dylematem, jakim jest rozdarcie pomiędzy poczuciem tożsamości a pełnionymi rolami społecznymi (syna/córki, ucznia, partnera),
Ø   swobody, uniezależnienia się,
Ø   rozwoju w zakresie postaw etycznych i moralnych.
 
 
Wizerunek absolwenta Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
 w Ostrołęce
 
Ø      Absolwent szkoły powinien być zadowolony z wyboru szkoły, którą ukończył;
Ø      Absolwent powinien posiadać właściwy poziom wiedzy i umiejętności w zakresie kształcenia ogólnego oraz wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie kształcenia zawodowego;
Ø      Absolwent powinien wykazać się znajomością języków obcych;
Ø      Absolwent powinien posiadać umiejętność rozwoju swoich zainteresowań;
Ø      Absolwent powinien odznaczać się umiejętnością twórczego myślenia;
Ø      Absolwent powinien odznaczać się wartościami i umiejętnościami uniwersalnymi oraz umieć zastosować je w swoim środowisku;
Ø     Absolwent powinien odznaczać się i umieć kierować się wartościami: szeroko pojętego dobra, kultury zachowania, odpowiedzialności, tolerancji, poszanowania godności własnej i innych, życzliwością, otwartością na potrzeby innych, itd.
Ø      Absolwent powinien umieć dokonać wyboru, co do dalszego procesu kształcenia lub podjęcia pracy zawodowej.
 
 
Rola nauczyciela:
 
1.   Rzetelna praca zmierzająca do wszechstronnego rozwoju uczniów,
2.   Wzmacnianie wiary uczniów we własne siły oraz samokształcenie,
3.   Powierzanie uczniom ważnych zadań poznawczych realizowanych na rzecz szkoły oraz środowiska,
4.   Wyrabianie postawy uczniowskiej opartej o zasady uczciwości, prawdomówności,
5.   Budowanie życzliwej i przyjaznej atmosfery w zespołach klasowych,
6.   Aktywny udział wszystkich stron w życiu szkoły (wprowadzenie nowatorskich pomysłów wzbogacających życie szkoły na różnych polach jej działalności, udział
w imprezach przygotowywanych przez szkołę),
7.   Przestrzeganie ustaleń władz szkolnych z jednoczesną umiejętnością negocjacji, dyskusji, pojmowania przesłania, że pełnienie funkcji zobowiązuje do działań większych niż przeciętne.
 
Cele i zadania samorządów (szkolnego i klasowego)
 
1.   Samorząd jest szkołą charakterów, która uczy demokratycznych form współżycia, umiejętności kierowania innymi, odpowiedzialności za siebie i otoczenie.
3.   Samorząd jest metodą wychowawczą - począwszy od wyborów poprzez wybór opiekuna, na formach pracy skończywszy.
5.   Samorządność szkolna służy uaktywnieniu twórczych postaw i działań.
 
Praca zespołu wychowawczego
 
Zespół wychowawczy stanowią wszyscy wychowawcy klas. Podzieleni są na zespoły: wychowawcy klas pierwszych, drugich, trzecich i programowo najwyższych.
Zespoły wychowawców klas:
1.      Opracowują plany pracy wychowawczej we współpracy z młodzieżą (plan zawiera propozycje tematów zajęć wychowawczych, form realizacji, odpowiedzialnych za jej przeprowadzenie, terminów, zaproszonych gości)
2.      Dokonują okresowych analiz stopnia realizacji zamierzeń.
3.      Przygotowują wspólne imprezy dla poziomów lub wybranych klas.
4.      Wspierają młodych wychowawców w pracy wychowawczej.
5.      Analizują najważniejsze problemy wychowawcze i ustalają sposoby ich rozwiązywania.
6.      Spotkania zespołu odbywać się będą średnio raz w miesiącu, bądź w zależności od potrzeb.
7.       Prace zespołu nadzoruje dyrektor, koordynuje pedagog szkolny; prace podzespołów koordynują liderzy wybrani przez wychowawców.
 
 
 
 
 
Ewaluacja programu
 
Niniejszy program będzie na bieżąco monitorowany, co pozwoli korygować działania
i wprowadzać ewentualne zmiany, które umożliwią osiąganie lepszych efektów wychowawczych. Monitoring programu będzie realizowany przy pomocy następujących narzędzi:
Ø      zapisy w dziennikach lekcyjnych
Ø      obserwacja zachowań uczniów
 
1.Cel ewaluacji         
Ewaluacja programu posłuży do uzyskania informacji na temat stopnia osiągniętych celów i efektów programu. Oceny skuteczności programu dokonają jego uczestnicy.
Ewaluacja zostanieprzeprowadzona na koniec roku szkolnego:
Ø      dokonanie oceny w zakresie wiedzy i umiejętności nabytych przez uczestników
Ø      uzyskanie opinii od uczestników o wartości zrealizowanego programu.
2. Metody i narzędzia zbierania informacji
A. Metody bezpośrednie:
Ø      obserwacja, analiza odpowiednich dokumentów szkolnych, analiza osiągnięć uczniów, wywiady, wypowiedzi nauczycieli na posiedzeniach rad pedagogicznych, opinie rodziców i uczniów, itp.
B. Metody pośrednie:
Ø      badania kwestionariuszowe: ankiety.
3. Opracowanie i prezentacja wyników ewaluacji 
Opracowaniem i prezentacją wyników ewaluacji programu zajmie się Zespół Wychowawczy.
 
Procedury szkolne
      W pracy wychowawczej z młodzieżą szkolną stosujemy:
- załażenia zawarte w Szkolnym Programie Profilaktyki oraz Programie i Harmonogramie Poprawy Efektywności Wychowania w ZSZ Nr 2 Im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich
w Ostrołęce na lata 2007-2010.
- odpowiednio przepisy prawa:
  • Konstytucję RP,
  • Ustawę o systemie oświaty z dn. 7-09-1991 z późn. zmianami,
  • Kartę Nauczyciela z dn. 26-01-1982 z późn. zmianami,
  • Konwencję o prawach dziecka
  • Statut Szkoły
  • Wewnątrzszkolny System Oceniania.