Wewnątrzszkolne zasady oceniania

 


 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2
IM. 5 PUŁKU UŁANÓW ZASŁAWSKICH
W OSTROŁĘCE

 
 
 
Opracowano na podstawie: Dz. U. Nr 83 poz. 562, Nr 130, poz. 906. Ostatnia zmiana: Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9, z dnia 9 stycznia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. ze zm. z dnia 13 lipca 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273 i Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791 i Nr 120, poz. 818)
 
 
 
 
 
 
Zatwierdzone podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej 10 czerwca 2008 r


 
I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD
OCENIANIA
 
§ 1.
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów
w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających
z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania
uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej
klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia
określonych w statucie szkoły.
 
§ 2.
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach
w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach
przyjętych w danej szkole;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach
i trudnościach ucznia w nauce.
 
§ 3.
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych)
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego
przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych
opiekunów) o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 
II. OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE UCZNIA
 
§ 1.
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę .
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz
inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym
opiekunom) na zasadach określonych przez nauczyciela.
 
§ 2.
1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej
poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania
dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może
nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 
§ 3.
1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 
§ 4.
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na
podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza,
na czas określony w tej opinii.
2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
 
§5.
1. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia
przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym, zwalnia z realizacji tych zajęć ucznia, który przedłoży prawo jazdy
odpowiedniej kategorii.
2. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje
się "zwolniony", a także numer i kategorię posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia.
 
§ 6.
1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania
zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
 
§ 7.
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych,
określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie
szkoły - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na
okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie
odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminach
określonych w statucie szkoły.
4. Klasyfikacja roczna, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych
w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikacja roczna ucznia
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, polega na podsumowaniu jego osiągnięć
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego
programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym
roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania,
5. Na tydzień przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego
rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych
statucie szkoły.
6. O przewidywanej ocenie niedostatecznej nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)
z wyprzedzeniem 1 miesiąca za pośrednictwem wychowawcy.
7. Wychowawca powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie niedostatecznej za
pośrednictwem ucznia, który ma obowiązek zwrócić podpisane przez rodziców pismo w terminie 3 dni od daty jego
otrzymania , telefonicznie lub w ostateczności listownie.
§ 8.
1. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
2. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych
zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani
na ukończenie szkoły. Oceny z dodatkowych zajęć edukacyjnych wlicza się do średniej ocen.
3. Śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:
nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub
kierownik praktycznej nauki zawodu;
§ 9.
 
1.Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali:
 
Nr
Ocena słowna
Ocena cyfrowa
Skrót
1.
celujący
6
cel.
2.
bardzo dobry
5
bdb.
3.
dobry
4
db.
4.
dostateczny
3
dst.
5.
dopuszczający
2
dop.
6.
niedostateczny
1
ndst.
 
2. W ocenianiu bieżącym w dzienniku lekcyjnym dopuszcza się stosowanie przy ocenach znaków: „+” oraz „-” oraz
„nb” – oznaczające nieobecność i „np” – oznaczające nieprzygotowanie ucznia.
3. Oceny klasyfikacyjne w dziennikach lekcyjnych i arkuszach ocen piszemy w pełnym brzmieniu.
4. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
6. Prace pisemne powinny być oceniane według następującej skali procentowej:
 
100% - 95%
celujący
94% - 85%
bardzo dobry
84% - 75%
dobry
74% - 51%
dostateczny
50% - 30%
dopuszczający
29% - 0%
niedostateczny
 
7. Ustala się następujące kryteria stopni:
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie,
samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych
z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązanie nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające
poza program nauczania tej klasy l u b
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do
finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne
ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów
w nowych sytuacjach.
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie
przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej,
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie
przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych,
b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia
podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych przedmiotu nauczania
w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego
przedmiotu,
b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności
 
 
§ 10.
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w statucie szkoły.
3. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według następującej skali:
 
L.p.

Ocena słowna
Skrót
1.
wzorowe
wz.
2.
bardzo dobre
bdb.
3.
dobre
db.
4.
poprawne
popr.
5.
nieodpowiednie
ndp.
6.
naganne
ng.
 
1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym;
2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych;
3) stosunek do obowiązków szkolnych.
 
2. Klasyfikacyjną ocenę zachowania końcoworoczną ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
3. Klasyfikacyjna ocena zachowania nie ma wpływu na klasyfikacyjne oceny z zajęć edukacyjnych.
4. Klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów danej
klasy oraz ocenianego ucznia.
5. Ustala się następujące kryteria stopni:

Ocena wzorowa - charakterystyka ucznia:

Kultura osobista: przestrzega zasad kultury w kontaktach z koleżankami i kolegami, nie używa wulgarnych słów,
występuje z inicjatywą pomocy koleżeńskiej, przeciwstawia się stosowaniu przemocy, odnosi się z szacunkiem
i uznaniem do osiągnięć kolegów, jest tolerancyjny i wyrozumiały wobec innych wyznań, poglądów i sytuacji materialnej i rodzinnej kolegów i koleżanek, aktywnie uczestniczy w tworzeniu dobrej atmosfery w klasie, jest uprzejmy i uczynny, przestrzega zasad kultury, okazuje szacunek innym osobom (np. ustępuje miejsca starszym, przestrzega zasad kultury w dyskusjach z dorosłymi), zawsze wykonuje polecenia pracowników szkoły.
Stosunek do obowiązków szkolnych: nie ma godzin nieusprawiedliwionych, nie spóźnia się, nieobecności usprawiedliwia zgodnie z zapisem przyjętym w Statucie Szkoły, ma schludny wygląd i jego strój nie budzi zastrzeżeń, fryzura jest naturalna, bluzy zakrywają cały tułów, nie mają nadruków związanych z subkulturami, podczas zajęć nie je, nie żuje gumy, na czas lekcji ma wyłączony telefon komórkowy, nie przynosi do szkoły urządzeń elektronicznych (MP3, MP4), nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie stosuje innych używek, rzetelnie przygotowuje się do lekcji, przestrzega regulaminów BHP w pracowniach lekcyjnych oraz podczas przerw śródlekcyjnych, szanuje mienie innych osób i szkoły, dba o ład i porządek w klasie, szkole i jej otoczeniu, informuje pracowników szkoły o uszkodzonym sprzęcie i pomocach dydaktycznych, rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia w szkole i poza nią, zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, przekazywanie usprawiedliwień, zaliczanie sprawdzianów i prac klasowych itp.),nie ma uwag negatywnych, ma liczne pochwały.
Aktywność na rzecz szkoły: godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz (konkursy, zawody sportowe), bierze aktywny udział w życiu szkoły (imprezy szkolne, praca samorządu szkolnego i klasowego, udział w promocji szkoły),
z własnej inicjatywy wykonuje prace na rzecz klasy i szkoły ( np. gazetki szkolne i klasowe ), powierzone prace wykonuje chętnie i starannie.
Ocena bardzo dobra – charakterystyka ucznia:
Kultura osobista: przestrzega zasad kultury w kontaktach z koleżankami i kolegami, nie używa wulgarnych słów, występuje z inicjatywą pomocy koleżeńskiej, przeciwstawia się stosowaniu przemocy, jest tolerancyjny i wyrozumiały wobec innych wyznań i sytuacji materialnej i rodzinnej kolegów i koleżanek, staje w obronie słabszych, aktywnie uczestniczy w tworzeniu dobrej atmosfery w klasie, jest uprzejmy i uczynny, przestrzega zasad kultury, okazuje szacunek innym osobom (np. ustępuje miejsca starszym, przestrzega zasad kultury w dyskusjach z dorosłymi), zawsze wykonuje polecenia pracowników szkoły.
Stosunek do obowiązków szkolnych: nie ma godzin nieusprawiedliwionych, nieobecności usprawiedliwia zgodnie
z zapisem przyjętym w Statucie Szkoły (dopuszczalne są 3 spóźnienia), ma schludny wygląd i jego strój nie budzi zastrzeżeń (opis wymaganego stroju przy ocenie wzorowej), podczas zajęć nie je, nie żuje gumy, na czas lekcji wyłącza telefon komórkowy, nie przynosi do szkoły sprzętu elektronicznego, nie pali papierosów, nie pije alkoholu
i nie stosuje innych używek, rzetelnie przygotowuje się do lekcji, przestrzega regulaminów BHP w pracowniach lekcyjnych oraz przerw śródlekcyjnych, szanuje mienie innych osób i szkoły, dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, przekazywanie usprawiedliwień, zaliczanie sprawdzianów i prac klasowych itp.), dba o ład i porządek, informuje pracowników szkoły o uszkodzonym sprzęcie i pomocach dydaktycznych, nie ma uwag negatywnych

Aktywność na rzecz szkoły:
godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, bierze udział w życiu szkoły (imprezy szkolne, praca samorządu szkolnego i klasowego, udział w promocji szkoły), powierzone prace na rzecz klasy i szkoły wykonuje chętnie i starannie.

Ocena dobra – charakterystyka ucznia:
Kultura osobista: przestrzega zasad kultury w kontaktach z koleżankami i kolegami, nie używa wulgarnych słów, nie odmawia pomocy koleżankom i kolegom, nie stosuje przemocy, nie dokucza słabszym, szanuje pracę swoich koleżanek i kolegów, jest tolerancyjny i wyrozumiały wobec innych wyznań, poglądów oraz sytuacji materialnej
i rodzinnej kolegów i koleżanek, stara się włączać do pracy w grupie, jest uprzejmy i uczynny, przestrzega zasad kultury, okazuje szacunek innym osobom (np. ustępuje miejsca starszym, przestrzega zasad kultury w dyskusjach
z dorosłymi), wykonuje polecenia pracowników szkoły.

Stosunek do obowiązków szkolnych: nie może mieć więcej niż 7 godzin nieusprawiedliwionych, dopuszczalna liczba spóźnień do 5, nieobecności usprawiedliwia zgodnie z zapisem przyjętym Statucie Szkoły, zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych prac i zadań, jego strój nie budzi zastrzeżeń ( opis wymaganego stroju przy ocenie wzorowej ), podczas zajęć nie je, nie żuje gumy, na czas lekcji wyłącza telefon komórkowy, nie przynosi do szkoły sprzętu elektronicznego, nie pali papierosów i nie stosuje innych używek, przygotowuje się do lekcji, przestrzega regulaminów BHP na terenie szkoły, szanuje mienie innych osób i szkoły, dba o ład i porządek, informuje pracowników szkoły o uszkodzonym sprzęcie i pomocach dydaktycznych, uwagi negatywne i pozytywne równoważą się.

Aktywność na rzecz szkoły: na prośbę pracowników szkoły wykonuje prace na rzecz klasy i szkoły.

Ocena poprawna - charakterystyka ucznia:

Kultura osobista: stara się być kulturalny, ale jego sposób kontaktów z kolegami czasami budzi zastrzeżenia, zdarza mu się publicznie używać wulgarnych słów, zdarza mu się odmawiać pomocy kolegom, w gniewie zdarza mu się stosowanie przemocy, zdarza mu się w sposób bierny uczestniczyć w bójkach, jest akceptowany w klasie, ale czasem przyczynia się do pogorszenia relacji między kolegami i koleżankami, zdarza mu się być nietolerancyjnym
i niewyrozumiałym wobec innych wyznań, poglądów oraz sytuacji materialnej i rodzinnej kolegów i koleżanek, uczestniczy w formach działalności grupowej, lecz bez zaangażowania, na ogół jest kulturalny, ale zdarza mu się nie przestrzegać niektórych norm zachowania, nie zawsze wykonuje polecenia pracowników szkoły.
Stosunek do obowiązków szkolnych: nie może mieć więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych (celowe puszczanie zajęć), spóźnień od 6 do 10, nieobecności usprawiedliwia zgodnie z zapisem przyjętym w Statucie Szkoły, zdarza mu się nie mieć obowiązującego w szkole stroju, podczas zajęć nie je, nie żuje gumy, na czas lekcji wyłącza telefon komórkowy, nie przynosi do szkoły sprzętu audiowizualnego, nie pali papierosów i nie stosuje innych używek, zdarza mu się być nieprzygotowanym do lekcji, zdarza mu się łamanie regulaminów BHP obowiązujących w szkole, szanuje mienie innych osób i szkoły, informuje pracowników szkoły o uszkodzonym sprzęcie i pomocach dydaktycznych, nie przejawia troski o wygląd otoczenia, ma do 7 uwag negatywnych.
Aktywność na rzecz szkoły: na prośbę pracowników szkoły wykonuje prace na rzecz klasy i szkoły we współpracy z innymi uczniami.
Ocena nieodpowiednia - charakterystyka ucznia:
Kultura osobista: w sposób wulgarny odnosi się do kolegów, jest arogancki, stosuje agresję słowną ( przezwiska, wyśmiewanie się z innych ), jego zachowanie cechuje agresja, bierze udział w bójkach, przeszkadza kolegom
w pracy, niszczy efekty ich pracy, utrudnia prowadzenie lekcji, wyśmiewa i lekceważy innych, pogarsza relacje między kolegami i koleżankami, dokucza innym, jest nietolerancyjny i niewyrozumiały wobec poglądów innych oraz sytuacji materialnej i rodzinnej kolegów i koleżanek, odmawia pomocy kolegom i koleżankom, nie przestrzega norm zachowania, lekceważy polecenia pracowników szkoły, jest wulgarny, kłamie i oszukuje, obraża pracowników szkoły.
Stosunek do obowiązków szkolnych: nagminnie nie nosi obowiązującego w szkole stroju, nagminnie łamie zakazy wyłączania na czas lekcji telefonu komórkowego i przynoszenia do szkoły sprzętu elektronicznego, ma powyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych i powyżej 11 spóźnień (celowe opuszczanie zajęć), mimo upomnień nie przestrzega regulaminów szkoły, pali papierosy, pije alkohol i używa narkotyków, nie przygotowuje się do lekcji, pomimo upomnień nauczycieli łamie regulaminy BHP w szkole, niszczy mienie innych osób i szkoły, zaśmieca otoczenie, ma liczne uwagi .
Aktywność na rzecz szkoły: odmawia wykonywania jakichkolwiek prac na rzecz szkoły, psuje wizerunek szkoły.
Ocena naganna - charakterystyka ucznia:
Kultura osobista: jest wulgarny i arogancki, stosuje agresję słowną, jego zachowanie cechuje agresja fizyczna, -wszczyna bójki, prześladuje koleżanki i kolegów, wyśmiewa się, lekceważy i upokarza innych, wymusza pieniądze
i inne rzeczy, zastrasza koleżanki i kolegów, dokonuje kradzieży, namawia innych do negatywnych zachowań, jest nietolerancyjny i niewyrozumiały wobec innych, nie przestrzega norm zachowania, lekceważy polecenia pracowników szkoły, jest wulgarny, kłamie i oszukuje, obraża nauczycieli i innych pracowników szkoły, używa gróźb wobec pracowników szkoły, używa przemocy wobec pracowników szkoły.
Stosunek do obowiązków szkolnych: w ogóle nie nosi obowiązującego w szkole stroju, nie przestrzega zakazu wyłączania na czas lekcji telefonu komórkowego i przynoszenia do szkoły sprzętu elektronicznego, nie realizuje obowiązku szkolnego, nagminnie się spóźnia, notorycznie łamie obowiązujące w szkole regulaminy, pali papierosy, pije alkohol i zażywa lub rozprowadza narkotyki , notorycznie nie przygotowuje się do lekcji, niszczy mienie innych osób i szkoły, ma liczne uwagi, popadł w konflikt z prawem.
Aktywność na rzecz szkoły: odmawia wykonywania jakichkolwiek prac na rzecz szkoły, psuje wizerunek szkoły, dezorganizuje pracę szkoły.
6. Jeżeli na I semestr uczeń otrzymał ocenę nieodpowiednią lub naganną, nie może otrzymać na koniec roku szkolnego
oceny wzorowej i bardzo dobrej.
7. Wychowawca ma prawo podnieść ocenę, jeżeli negatywne zachowania ucznia miały miejsce na początku semestru,
a podjęte działania wychowawcze przyniosły pozytywny skutek.
8. Ocenę zachowania zatwierdza Rada Pedagogiczna.
9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
10. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia
rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
11. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
12. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu
szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
13. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie
otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły
nie kończy szkoły.
 
§ 11.
1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia
uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym),
szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 
§ 12.
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do
ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach
edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców
(prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych
zajęć edukacyjnych - wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego
przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora
szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza
szkołą.
W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący
komisji;
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi
opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni
opiekunowie) ucznia.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego
przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
15. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu
usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania
i ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.
16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".
 
 
III. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY
 
§ 1.
1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,
2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego
3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna
 
 
§ 2.
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna
(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone
w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,
dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian
wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego komisji.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący
komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący
komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g) przedstawiciel rady rodziców.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub
w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej
szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest
ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która
może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin egzaminu,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić
do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
.
 
 
IV. PROMOWANIE UCZNIA
 
 
§ 1.
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej
4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
z wyróżnieniem.
4a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
5. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo
wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
7. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną)
ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata
lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
8. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na
semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr),
 
 
 
V. EGZAMIN POPRAWKOWY
 
§ 1.
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może
wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki,
technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
3. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych
i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń
(doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do
końca lutego.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący
komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub
w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę
egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) pytania egzaminacyjne;
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie,
może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca
września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - nie później niż do końca
marca.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr
programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr).
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia
edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 
 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 
§ 1.
1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
a) pierwszy zaczyna się 1 września, a kończy posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej nie później niż
20 stycznia,
b) drugi trwa do 31 sierpnia każdego roku.
2. Termin ferii zimowych określa zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty
3 Wychowawcy i nauczyciele zapoznają z WZO uczniów i ich rodziców . Uczniowie i ich rodzice potwierdzają
własnoręcznym podpisem znajomość WZO.
4. Rodzice, którzy nie uczestniczą w zebraniach i nie kontaktują się z wychowawcą klasy, nie mogą powoływać się
na brak informacji o postępach w nauce dziecka oraz przewidywanych dla niego ocenach okresowych.
5.Procedury nie uregulowane w niniejszym WZO regulują inne dokumenty szkolne.
6. Niniejszy regulamin jest załącznikiem do Statutu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce